Начало   Лична информация   Публикации   Научни изследвания  
Университети Седма Рамкова Програма (7РП) Снимки Полезни връзки
       
Силвия Трифонова

 

Научни изследвания

 

 

 

 

1. Изследователски проекти

Ръководител на проекта: доц. д-р Силвия Трифонова.

Финансиране на проекта: Министерство на образованието и науката на Република България, конкурс ИДЕИ” – 2008 на Фонд „Научни изследвания”.

Участници в проекта: членове на Финансово-счетоводен факултет, факултет “Икономика на инфраструктурата и факултет “Управление и администрация” на УНСС, София. Реализация на проекта: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София.

 

 

 

Ръководител на проекта: проф. д-р Трифон Трифонов.

Финансиране на проекта: Фонд “Научноизследователска дейност на Университета за национално и световно стопанство”, УНСС, София.

Участници в проекта: членове на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, в т.ч. катедра “Финанси”, катедра “Счетоводство и анализ” и катедра “Финансов контрол”. Реализация на проекта: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София.

 

 

Ръководител на проекта: доц. д-р Силвия Трифонова.

Финансиране на проекта: Министерство на образованието и науката на Република България, Национална програма за развитие на научния потенциал, Модул 2 – “Стипендии за млади учени”.

Реализация на проекта: Институт за световен икономикс в Кил – гр. Кил, Германия и Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София.

 

 

 

 

  • Научноизследователски проект на тема “Предизвикателства пред българския финансов сектор и финансовата интермедиация в контекста на присъединяването към Европейския съюз” (2005-2007 г.)

   Ръководител на проекта: доц. д-р Силвия Трифонова.

  Финансиране на проекта: Министерство на образованието и науката на Република България, Фонд „Научни изследвания”.

  Реализация на проекта: Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София.

 

 

Участници в проекта: членове на катедра “Финанси” на УНСС, София.

Реализация на проекта: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София.

 

 

 

 

  • Научноизследователски проект на тема “Икономика на благосъстоянието: теория и практика в условията на преход към пазарно стопанство в България” (2002-2003 г.)

   Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Йотова.

  Финансиране на проекта: Фонд “Научноизследователска дейност на Университета за национално и световно стопанство”, УНСС, София.

Реализация на проекта: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София.

 

 

  • Научноизследователски проект на тема “Насърчаване на конкурентоспособността на обучението по Финанси във Финансово-счетоводен факултет на УНСС” (2002-2004 г.)

   Ръководител на проекта: доц. д-р Лена Русенова.

  Финансиране на проекта: Министерство на образованието и науката на Република България, Център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО).

Реализация на проекта: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София.

 

 

  • Научноизследователски проект на тема „Ефективност на паричната политика на Английската централна банка и на Европейската централна банка” (2000 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Силвия Трифонова.

Финансиране на проекта: Фондация „Отворено общество”, София и Британския съвет, София, в рамките на програмата „Схема за гостоприемство на Кеймбриджските колежи за стипендианти от Централна и Източна Европа”.

Реализация на проекта: Кеймбриджски университет, Колеж „Селуин”, Кеймбридж, Великобритания.

 

 

  • Научноизследователски проект на тема Съвременни финансово-икономически отношения между България и Гърция в контекста на присъединяването към Европейския съюз” (1998 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Силвия Трифонова.

Финансиране на проекта: Фондация „Отворено общество”, София в рамките на програмата „България между Изтока и Запада след XVIII век”.

Реализация на проекта: Атински университет, Департамент по икономика, Атина, Гърция.

 

 

 

 

2. Научни интереси

Международни финанси, Парична теория и парична политика, Централно банкерство, Режими на паричен съвет, Паричен съвет в България, Трансмисионен механизъм на паричната политика, Банково дело, Развитие на банковата система в България и в ЕС, Управление на банковите рискове, Плащания и платежни системи, Надзор на платежните системи, Търговия, клиринг и сетълмент на сделки с ценни книжа, Регулиране на валутните курсове, Платежен баланс, Макроикономическо състояние и развитие на българската икономика, Икономически растеж, Роля и приложение на Структурните фондове и на Кохезионния фонд на ЕС в България, Европейска монетарна и финансова интеграция, Развитие на европейската икономика, Членство на България в ЕС, Разширяване на ЕС, Европейски Икономически и паричен съюз (ИПС), Присъединяване на България към Еврозоната, Икономическа конвергенция – реална и номинална конвергенция, Изпълнение на конвергентните критерии от страна на България, Парична политика на Европейската централна банка, Евросистема и Европейска система на централни банки, Финансови пазари, Фондови борси, Международни финансови организации и тяхната политика, Международен валутен фонд и Световна банка, Финансови кризи, Финансов мениджмънт, Финансов анализ на фирмата, Бизнес планиране, Проектно финансиране и управление, Статистическо и иконометрично моделиране, Парична и лихвена статистика, Публични финанси, Секторни политики, Образование и наука, Транснационално сътрудничество и др.

 

 

 

3. Полезни връзки

 1. Министерство на образованието и науката (МОН) на Република България
 2. Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката (МОН)
 3. Правителство на Република България
 4. Главен Директорат „Изследвания” на ЕС
 5. Европейска комисия
 6. Делегация на Европейския съюз в България
 7. Българска академия на науките (БАН)
 8. Висша Атестационна Комисия (ВАК)
 9. Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
 10. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС)
 11. Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) 
 12. Портал CORDIS (Community Research & Development Information Service)
 13. Портал CORDIS за Седмата рамкова програма на ЕС
 14. Национална контактна мрежа на Седмата рамкова програма за България
 15. Портал Европа
 16. Структурни фондове на ЕС
 17. Европейска зона за изследвания (European Research Area)
 18. Програма „COST” за европейско сътрудничество в науката и технологиите (European Cooperation in Science and Technology)
 19. Програма „Съвместни изследователски центрове на ЕС”
 20. Европейска фондация за наука (European Science Foundation)
 21. Туининг проект – форум
 22. Портал за мобилност на преподаватели
 23. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София
 24. Дирекция „Наука” на Университетa за национално и световно стопанство (УНСС)
 25. Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели в УНСС
 26. Център за мобилност на учените в УНСС
 27. Институт за следдипломна квалификация (ИСК) – отделение при УНСС
 28. Научни трудове на УНСС
 29. Икономически алтернативи, УНСС
 30. Стопанска академия „Д. А.  Ценов”, Свищов
 31. Икономически университет – Варна
 32. Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
 33. Нов български университет (НБУ), София
 34. Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София
 35. Бургаски свободен университет (БСУ)
 36. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
 37. Икономически институт на БАН
 38. Институт „Отворено общество”, България
 39. Институт за пазарна икономика (ИПИ), България
 40. Международен банков институт (МБИ), България
 41. Британски съвет – България
 42. Асоциация „Фулбрайт”
 43. Фулбрайт Българо-Американска Комисия за образователен обмен
 44. Европейски институт, България
 45. Българска макроикономическа асоциация (БМА), София
 46. Съюз на учените в България
 47. Българска асоциация за изследвания на Европейската общност (БЕКСА)
 48. Център за европейски изследвания
 49. Български съвместен изследователски център
 50. Национален център за информация и документация
 51. Българска стопанска камара (БСК)
 52. Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
 53. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
 54. Блогът за икономика
 55. Интернет страница на проф. Николай Неновски
 56. Интернет страница на Георги Ангелов
 57. Форум Демокрит
 58. Cafe Scientifique по света
 59. Cafe Scientifique в България
 60. Science Direct пълнотекстова база данни
 61. ProQuest пълнотекстова база данни
 62. Scopus база данни
 63. ISI Web Knowledge база данни
 64. ЮНЕСКО
 65. Шеста рамкова програма на ЕС (2002-2006)
 66. Национален портал за интелектуална собственост
 67. E-learning