Начало   Лична информация   Публикации   Научни изследвания  
Университети Седма Рамкова Програма (7РП) Снимки Полезни връзки
       
Силвия Трифонова

 

Полезни връзки

Финанси

 

 1. Българска народна банкa
 2. Министерство на финанситe
 3. Министерство на икономиката и енергетиката
 4. Сметна палата
 5. Комисия за финансов надзор
 6. Национална агенция за приходите
 7. Национален осигурителен институт
 8. Агенция за икономически анализи и прогнози
 9. Българска агенция за инвестиции
 10. Агенция за приватизация
 11. Агенция за следприватизационен контрол
 12. Агенция по обществени поръчки
 13. Българска фондова борса – София
 14. Асоциация на банките в България
 15. Фонд за гарантиране на влоговете в банките
 16. Национален статистически институт
 17. Национална здравноосигурителна каса
 18. Българска стопанска камара
 19. БОРИКА
 20. Банксервиз АД
 21. Централен депозитар
 22. Институт за пазарна икономика
 23. Столична община
 24. Национално сдружение на общините в Република България
 25. Международен банков институт
 26. Българска макроикономическа асоциация
 27. Български банков портал
 28. Българска асоциация за лизинг
 29. Борсова информационна компания „Капиталов пазар”
 30. Асоциация на българските застрахователи
 31. Българска агенция на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
 32. Българска асоциация по връзки с инвеститорите
 33. Структурни фондове на ЕС

 

Международни организации

 

 1. Европейски съюз
 2. Европейски парламент
 3. Европейска централна банка
 4. Европейска комисия
 5. Европейска инвестиционна банка
 6. Европейски инвестиционен фонд
 7. Евростат
 8. Европейска сметна палата
 9. Обединени Нации
 10. Международен валутен фонд
 11. Представителство на Международния валутен фонд в България
 12. Световна банка
 13. Банка за международни разплащания – Базел
 14. Федерална Резервна Система
 15. Световна търговска организация (СТО)
 16. Форум за финансова стабилност
 17. Международна асоциация на институциите за гарантиране на депозитите
 18. Европейски форум на институциите за гарантиране на депозитите
 19. Европейска банка за възстановяване и развитие
 20. Азиатска банка за развитие
 21. Африканска банка за развитие
 22. Интер-американска банка за развитие
 23. Черноморска банка за търговия и развитие
 24. ОПЕК Фонд за международно развитие
 25. Страници на централните банки – портал

 

 

 Университети

 

 1. Университет за национално и световно стопанство – София
 2. Стопанска академия „Д. А.  Ценов” – Свищов
 3. Икономически университет – Варна
 4. Стопански факултет СУ „Св. Климент Охридски” - София
 5. Нов български университет – София
 6. Висше училище по застраховане и финанси – София
 7. Бургаски свободен университет
 8. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

 

 

Наука

 

 1. Министерство на науката
 2. Фонд „Научни изследвания” на МОН
 3. Българска академия на науката
 4. Икономически инстиитут на БАН
 5. Седма рамкова програма на ЕС
 6. Институт „Отворено общество” – София
 7. Британски съвет – България
 8. Съюз на учените в България
 9. Форум Демокрит
 10. Cafe Scientifique по света
 11. Cafe Scientifique в България
 12. Future now

 

 

Списания

 

 1. Икономическа мисъл
 2. Банки. Инвестиции. Пари
 3. Финанси и право
 4. Мениджър
 5. Български счетоводител
 6. Научни трудове, УНСС
 7. Икономически алтернативи
 8. Money.bg
 9. Тема
 10. BG NewsRoom
 11. Сега
 12. Наука
 13. Народностопански архив
 14. Известия на Икономически университет – Варна
 15. Бизнес посоки