Начало   Лична информация   Публикации   Научни изследвания  
Университети Седма Рамкова Програма (7РП) Снимки Полезни връзки
       
Силвия Трифонова

 

Лична информация

 

 

 

1. Автобиография

 

Лична информация

 

Собствено име и фамилия

Силвия Трифонова

Факс

+ 359 2 962 39 03

E-mail

silvia_trif@yahoo.com

silvia_trif@unwe.acad.bg

 

 

Дата на раждане

30.04.1973 г.

 

 

 

 

Професионален опит

 

 

 

Дати

Юли 2006 г. – сега

Име и адрес на работодателя

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София

Катедра “Финанси”, Финансово-счетоводен факултет

Заемана длъжност или позиция

Доцент в катедра “Финанси”

Основни дейности и отговорности

 • Зам.-декан по международно сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София
 • Координатор и директор на Съвместната магистърска програма по „Европейски бизнес и финанси” между Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София и Университета „Нотингам Трент”, Великобритания
 • Изнасяне на лекции и провеждане на семинарни занятия в катедра „Финанси” по следните учебни дисциплини:
  • „Международни финанси”
  • „Международни финансови организации”
  • „Банково дело”
  • „Парична теория и парична политика”
  • „Европейска монетарна и финансова интеграция” и др.

 

 

Дати

Март 2004 г. – Юни 2004 г.

Име и адрес на работодателя

“Пъзел Консултинг” ЕООД, София

Заемана длъжност или позиция

Финансов анализатор и консултант

Основни дейности и отговорности

 • Управление на проекти и консултации – предлагане на стратегически и финансови консултации, разработване и структуриране на проекти, разработване на стратегически планове, оценка на реализуемостта на проектите 
 • Aнализ и профил на дружества – анализ на текущото състояние на дружества, анализ и преглед на бизнес планове, изготвяне на предложения за корекции, идентифициране на ключови критични променливи и предлагане на решения, подпомагане на дружества в прогнозирането и посрещането на промени на пазара, управление на риска
 • Изготвяне на бизнес планове и маркетингови планове и анализи – идентифициране на стратегически цели, разработване и прилагане на бизнес планове, подготовка на маркетингови планове
 • Стратегическо планиране – цялостен преглед на бизнес планове, анализ на операции, R&D, стратегически обединения, персонал, финансово състояние и парични потоци, разработване на стратегии за повишаване на рентабилността, идентифициране на подходящи мерки за оптимизиране на разходите
 • Финанси и лизинг - разработване на корпоративни финансови планове, отчети за финансови предложения, обработка на документация в процес на финансиране на дружествата, водене на преговори за финансиране на предложения и др.

 

 

Дати

Март 2003 г. – Декември 2003 г.

Име и адрес на работодателя

Българска народна банка (БНБ), София

Управление “Банково”, Дирекция “Банкова политика”

Отдел “Надзор на платежните системи”

Заемана длъжност или позиция

Експерт по надзора на платежните системи

Основни дейности и отговорности

 • Разработване на цялостна политика за развитието на платежните и сетълмент системи, наблюдение и оценка на текущото състояние и развитие на платежните и сетълмент системи в България
 • Изготвяне на методологически и методически указания за функционирането и организацията на дейността на надзора на платежните системи
 • Извършване на оценка и анализ на съвместимостта на платежните системи в България /Система за обслужване на клиентски плащания, предназначени за изпълнение в определен момент БИСЕРА, Национален картов оператор на територията на страната БОРИКА и Система за брутен сетълмент в реално време RINGS/ с Основните принципи на системно важните платежни системи на Банката за международни разплащания-Базел и със стандартите Европейската централна банка /ЕЦБ/
 • Изготвяне на правни оценки и анализи на съвместимостта на българските системи за сетълмент на ценни книжа /Система на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа и Централен депозитар АД/ със стандартите за използване на системите за сетълмент на ценни книжа в ЕС в кредитните операции на ЕСЦБ
 • Провеждане на регулярни надзорни проверки на платежните и сетълмент системи на територията на Република България, в т.ч. БИСЕРА, БОРИКА, RINGS, Системата за сетълмент на държавни ценни книжа и Централен депозитар АД
 • Мониторинг и контрол на основните категории рискове в платежните системи, преглед на адекватността на системните правила и процедури и изготвяне на препоръки и изследвания на действията при извънредни ситуации в платежните системи, наблюдение и анализ на състоянието на презграничните плащания, големите плащания и плащанията на дребно
 • Подготовка на законови и подзаконови нормативни актове, разработване на прогнози и насоки за развитието на платежните системи, платежната инфраструктура и надзора на платежните системи, активно сътрудничество с участниците в платежния процес и другите органи, изпълняващи надзорни функции

 

 

Дати

Септември 2003 г. – сега

Име и адрес на работодателя

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван преподавател

Основни дейности и отговорности

 • Изнасяне на лекции и провеждане на семинарни занятия по учебните дисциплини:
  • „Теория на парите”
  • „Европейска парична интеграция”

 

 

Дати

Февруари 2002 г. – Юли 2006 г.

Име и адрес на работодателя

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София

Катедра “Финанси”, Финансово-счетоводен факултет

Заемана длъжност или позиция

Редовен асистент в катедра “Финанси”

Основни дейности и отговорности

 • Провеждане на семинарни занятия в катедра „Финанси” по следните учебни дисциплини:
  • „Международни финанси”
  • “Банки и банково дело”
  • “Парична теория и парична политика - второ ниво”
  • “Европейска парична и финансова интеграция”
  • “Международни финансови организации” и др.

 

 

Дати

Август 2002 г.

Име и адрес на работодателя

Фондация “Атанас Буров”, София

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван преподавател

Основни дейности и отговорности

 • Изнасяне на лекции по учебната дисциплина “Корпоративни финанси”, Лятно училище на тема “Корпоративно управление”,  Банкя

 

 

Дати

Март 2001 г. – сега

Име и адрес на работодателя

Отделение за факултативно обучение (ОФО)

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван преподавател

Основни дейности и отговорности

 • Изнасяне на лекции и провеждане на семинарни занятия по учебната дисциплина “Банково дело”

 

 

Дати

Март 1998 г. –  Февруари 1992 г.

Име и адрес на работодателя

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Катедра „Финанси”, Финансово-счетоводен факултет

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван асистент към катедра “Финанси”

Основни дейности и отговорности

 • Провеждане на семинарни занятия по учебните дисциплини:
  • “Банки и банково дело”
  • “Банков мениджмънт”
  • “Финанси”
  • “Публични финанси”
  • “Корпоративни финанси”

 

 

Дати

Април 2002 г. – Юни 2002 г.

Име и адрес на работодателя

Граждански съюз за стопанска инициатива, София

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван преподавател за обучение по темата “Иновации, управление на малкия бизнес и предприемачество” по проект програма PHARE

Основни дейности и отговорности

 • Изнасяне на лекции и семинарни занятия по учебните дисциплини:
  • „Финанси на малката фирма”
  • „Данъчно облагане на малкия и средния бизнес”

 

 

Дати

Април 1997 г. – Юли 2001 г.

Име и адрес на работодателя

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Катедра “Финанси”, Финансово-счетоводен факултет

Заемана длъжност или позиция

Редовен докторант в катедра “Финанси” в научното направление “Теория на парите и кредита”.

Тема на дисертационен труд: “Паричен съвет – състояние и перспективи”.

Основни дейности и отговорности

 • Изследване на теоретичните основи и функционалните характеристики на паричния съвет, разработване на класификация на паричните съвети, анализ на влиянието на паричния съвет върху паричната, фискалната и валутната политика в сравнение с централната банка
 • Аналитична оценка на предимствата и недостатъците на системата на паричен съвет
 • Методологично усъвършенстване на процеса на парично предлагане при режима на паричен съвет в зависимост от вида на паричния съвет, състоянието на националния платежен баланс и теорията за съставните парични мултипликатори
 • Изследване на българския паричен съвет от гледна точка на неговата балансова структура, оперативни принципи и последици за политиката
 • Комплексна оценка на резултатите от действието на паричния съвет в България в паричния, банковия, външния, фискалния и реалния сектор, финансовите пазари и неговото влияние върху ценовата динамика
 • Изследване на перспективите за развитието на системата на паричен съвет в България в контекста на членството ни в Европейския съюз и Икономическия и паричен съюз

 

 

Дати

Април 1996 г. – Юли 1996 г.

Име и адрес на работодателя

Спестовна Каса (Caisse des Dеpots et Consignations), Париж, Франция

Заемана длъжност или позиция

Сътрудник в Департамент “Икономически и финансови изследвания”

Основни дейности и отговорности

 • Изследване на финансовото развитие на преходните икономики, техните фискални, дългови и банкови проблеми 
 • Обучение в банковите операции и услуги, портфейлния и рисков мениджмънт                 
 • Разработване на дипломна работа на тема “Развитие на облигационните пазари в преходните икономики”

 

 

Дати

Януари 1995 г. – Декември 1995 г.

Име и адрес на работодателя

Частна Професионална Гимназия “Банкер”, София

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван преподавател

Основни дейности и отговорности

 • Изнасяне на лекции по учебната дисциплина „Борси и борсови операции”

 

 

Дати

Август 1994 г. - Декември 1995 г.

Име и адрес на работодателя

Софийска Фондова Борса АД (СФБ), София

Заемана длъжност или позиция

Експерт в Департамент “Паричен пазар”

Основни дейности и отговорности

 • Администриране на междубанковата търговия на левови ресурси в България
 • Анализ на състоянието и развитието на междубанковия паричен пазар и пазара на държавни ценни книжа в България
 • Статистическа обработка на емпирични борсови данни, регистрирани от Софийска Фондова Борса
 • Изследване на паричната политика на БНБ и нейното влияние върху паричния пазар в страната
 • Активно участие в издателската дейност на Софийска Фондова Борса АД

 

 

Образование

 

 

 

Дати

Април 1997 г. – Октомври 2000 г.

Наименование на придобитата квалификация

Доктор по научната специалност 05.02.05. “Финанси, парично обращение, кредит и затраховка”

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София

Катедра “Финанси”, Финансово-счетоводен факултет

Основни предмети/застъпени професионални умения

Редовен докторант в катедра “Финанси” в научното направление: “Теория на парите и кредита”

Тема на дисертационен труд: “Паричен съвет – състояние и перспективи”.

 

 

Дати

Януари 1996 г. - Юли 1996 г.

Наименование на придобитата квалификация

Специализант в специалност “Икономика” по програмата “Един семестър обучение в Екол Политекник”, Париж, Франция.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Университет “Екол Политекник” /Ecole Polytechnique/, Департамент по Икономика, Париж, Франция.

Основни предмети/застъпени професионални умения

 • Изучаване на следните основни предмети: Микроикономика за напреднали, Макроикономика за напреднали, Статистика, Иконометрия, Теория на игрите, Теория и практика на финансовите инструменти, Финансови пазари, Икономика на фирмата, Икономика на риска.
 • Разработване и защита на дипломна работа в областта на теорията на игрите на тема “Сравнителен анализ на механизмите на търговете с независими и корелирани стойности”, защитена пред жури от експерти на Департамента по Икономика на Университета “Екол Политекник”, Париж, Франция.

 

 

Дати

Септември 1991 г. – Ноември 1995 г.

Наименование на придобитата квалификация

Магистър по финанси

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София

Катедра “Финанси”, Финансово-счетоводен факултет

 

 

Дати

Септември 1987 г. - Юли 1991 г.

Наименование на придобитата квалификация

Завършено средно образование

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Гимназия с разширено изучаване на френски език 18 СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, София.

 

 

Научни специализации в чужбина

 

 

 

Дати

Януари 2006 г. – Декември 2006 г.

Име и адрес на институцията

Институт за световен икономикс в гр. Кил (Kiel Institute for World Economics), гр. Кил, Германия

Заемана длъжност или позиция

Гост-изследовател  в рамките на Националната програма за развитие на научния потенциал, Модул 2 – “Стипендии за млади учени”

Основни дейности и отговорности

 • Разработване на научноизследователски проект на тема “Паричната политика на Европейската централна банка: макроикономически последици за Германия и България”.

 

 

Дати

Октомври 2000 г. – Ноември 2000 г.

Име и адрес на институцията

Кеймбриджски университет (University of Cambridge), Колеж „Селуин” (Selwyn College), Кеймбридж, Великобритания

Заемана длъжност или позиция

Гост-изследовател по Програмата „Схема за гостоприемство на Кеймбриджските колежи за стипендианти от Централна и Източна Европа”

Основни дейности и отговорности

 • Разработване на научноизследователски проект на тема „Паричната политика при различни видове режими на валутен курс”.

 

 

Дати

Септември 1998 г. – Октомври 1998 г.

Име и адрес на институцията

Атински университет (University of Athens), Департамент по икономика, Атина, Гърция

Заемана длъжност или позиция

Гост-изследовател по Програмата „България между Изтока и Запада след XVIII век”

Основни дейности и отговорности

 • Разработване на научноизследователски проект на тема “Съвременни финансово-икономически отношения между България и Гърция в контекста на присъединяването към Европейския съюз”.

 

 

Дати

Януари 1996 г. – Юли 1996 г.

Име и адрес на институцията

Спестовна Каса (Caisse des Dеpots et Consignations), Париж, Франция

Заемана длъжност или позиция

Сътрудник в Департамент “Икономически и финансови изследвания”

Основни дейности и отговорности

 • Изследване на финансовото развитие на преходните икономики, техните фискални, дългови и банкови проблеми 
 • Обучение в банковите операции и услуги, портфейлния и рисков мениджмънт                 
 • Разработване на дипломна работа на тема “Развитие на облигационните пазари в преходните икономики”

 

 

 

 

Чуждоезикови умения и компетенции

 

 

 

Майчин (и) език (езици)

Български език

 

 

Чужд (и) език (езици)

Английски език, Френски език

Самооценяване

 

Разбиране

Разговор

Писане

Европейско ниво (*)

 

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

Английски език

 

С2

Ниво на владеене свободно

С2

Ниво на владеене свободно

С2

Ниво на владеене свободно

С2

Ниво на владеене свободно

С2

Ниво на владеене свободно

Френски език

 

С2

Ниво на владеене свободно

С2

Ниво на владеене свободно

С2

Ниво на владеене свободно

С2

Ниво на владеене свободно

С2

Ниво на владеене свободно

 

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

 

 

Заемани административни длъжности

 

 

 • Заместник-декан на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София

Период: Февруари 2007 г. – сега.

 

 • Ръководител и координатор на Съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” (Joint Master’s Degree Programme in “European Business and Finance”) между УНСС, София и Университет „Нотингам Трент” (Nottingham Trent University), Великобритания

Период: Ноември 2006 г. – сега.

 

 • Национално контактно лице по Седмата рамкова програма (7 РП) на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационнни дейности по подпрограма “Науката в обществото”, София

Период: Януари 2007 г. – сега.

 

 • Член на Управителния съвет на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ), София

        Период: Януари 1999 г. – Декември 2004 г.

 

 • Член на Съвета на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София

Период: Декември 1999 г. – Декември 2000 г.

 

 

Членство в научни и професионални организации

 

 

 • Член на Българската Макроикономическа Асоциация (БМА) (Bulgarian Macroeconomic Association), София

Период: Февруари 2005 г. – сега.

 

 • Член на Международната федерация на университетските жени (International Federation of University Women), Женева, Швейцария

Период: Януари 1999 г. – сега.

 

 • Член на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ) (Bulgarian Association of University Women), София

Период: Април 1997 г. – сега.

 

 

Организационни умения и компетенции

 

 

 • Координационна и административна работа по научноизследователски и практико-приложни проекти:

 

 • Научноизследователски проект на тема “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз”

Период: Януари 2009 г.  - Декември 2011 г.

 

 • Научноизследователски проект на тема: “Проблеми на оповестяването, оценката и контрола на риска в следприсъединителния период на България към ЕС”

Период: Март 2008 г. – Декември 2010 г.

 

 • Научноизследователски проект на тема: “Паричната политика на Европейската централна банка: макроикономически последици за България

Период: Януари 2006 г. – Декември 2006 г.

 

 • Научноизследователски проект на тема: “Предизвикателства пред българския финансов сектор и финансова интермедиация в контекста на присъединяването към Европейския съюз”

Период: 2005 г. - 2007 г.

 

 • Научноизследователски проект на тема: “Предизвикателствата пред финансовия сектор и финансовата интермедиация в контекста на присъединяването към Европейския съюз”

Период: 2004 г. – 2006 г.

 

 • Научноизследователски проект на тема: “Насърчаване на конкурентоспособността на обучението по финанси във Финансово-счетоводен факултет на УНСС”

Период: 2002 г. – 2004 г.

 

 • Научноизследователски проект на тема: “Икономика на благосъстоянието. Tеория и практика в условията на преход към пазарно стопанство в България”

Период: 2002 г. – 2003 г.

 

 •  Научноизследователски проект на тема: Ефективност на паричната политика на Английската банка и на Европейската централна банка”

Период: Октомври 2000 г. – Ноември 2000 г.

 

 • Научноизследователски проект на тема: “Съвременни икономически и финансови отношения между България и Гърция в контекста на интеграцията към Европейския съюз”

Период: Септември 1998 г. - Октомври 1998 г.

 

 • Инвестиционни проекти, бизнес планове, маркетингови планове, профайл на дружества и финансови анализи в банковия сектор, енергийния сектор, инфраструктурата и др.

Период: Януари 2003 г. – сега.

 

 

 

2. Участие в работни групи, комисии и комитети:

 

 • Член на Работната група към Дирекция “Банкова политика”, БНБ, във връзка с извършването на одит на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) от експерти от Френската банка (Banque de France)

Период: Септември 2003 г. – Декември 2003 г.

 

 • Член на Работната група към Дирекция “Банкова политика”, БНБ, във връзка с провеждането на надзорна проверка на съвместимостта на Националния оператор на системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти (БОРИКА) с Основните принципи на системно важните платежни системи на Банката за международни разплащания (BIS), Базел

Период: Октомври 2003 г. – Декември 2003 г.

 

 • Член на Работната група към Дирекция “Банкова политика”, БНБ, във връзка с провеждането на надзорна проверка на съвместимостта на Банковата интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА) с Основните принципи на системно важните платежни системи на Банката за международни разплащания (BIS), Бaзел. Период: Август 2003 г. – Ноември 2003 г.

 

 • Member of the Working group in Banking Policy Directorate, Bulgarian National Bank, responsible for the elaboration of legal and regulatory framework
 • Period: April 2003 – December 2003.

 

 • Член на Работната група към Дирекция “Банкова политика”, БНБ за обсъждането на правната и регулаторна рамка в областта на платежните и сетълмент системи
 • Период: Април 2003 г. – Декември 2003 г.

 

 • Член на Работната група към Дирекция “Банкова политика”, БНБза изготвяне на “Оценка на системите за сетълмент на ценни книжа в България със стандартите за приложение на системите за сетълмент на ценни книжа на ЕС в кредитните операции на ЕСЦБ”
 • Период: Юни 2003 г. – Юли 2003 г.

 

 • Член на Комисията за изпълнение на критериите за оценка и акредитация на обучението в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” в специалност “Финанси” (Програмна акредитация) на катедра “Финанси”, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София
 • Период: Февруари 2002 г.Май 2002 г.

 

 

Персонални умения и компетенции

 

 

 • Отлична компютърна грамотност – владеене на програмните продукти “Microsoft Office XP”, “Microsoft Office 2000”, “Eviews”, “SPSS”
 • Много добри комуникативни възможности
 • Много добри умения за работа в екип и в международна среда
 • Съзнателно изпълнение на професионалните задължения

 

 

 

 

По-важни публикации

 

 

1. Учебници, учебни помагала и монографии

 

 • Трифонова, С., “Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2006 г.

 

 • Трифонова, С., “Паричен съвет, банкова система и финансово развитие”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2002 г.

 

 • Колев, Б., М. Главева, С. Tрифонова, “Пари и банки”, Фондация “Млада България”, София, 2003 г.

 

 • Пипев, И., С. Tрифонова, “Лауреати на Нобелова награда по икономика /1969-2002 г./”, София, 2004 г.

 

 • Трифонов, Т., С. Трифонова, “Финансов анализ на фирмата”, Първо издание, Първа част, ИК “Сиела”, София, 2001 г.

 

 • Трифонов, Т., С. Трифонова, “Финансов анализ на фирмата”, Първо издание, Втора част, ИК “Сиела”, София, 2001 г.

 

 • Трифонов, Т., В. Трифонова, С. Трифонова, “Корпоративни финанси”, Първо издание, ИК “Тракия-М”, София, 1999 г.

 

 • Tрифонова, С., “Стратегически анализ на развитието на електронните финансови услуги  в България, Университет за национално и световно стопанство, Научни трудове 2004, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2004 г.

 

 • Tрифонова, С., “Фискална стабилизация и устойчиво развитие на публичния сектор в България”, Монографично изследване по научноизследователски проект: “Икономика на благосъстоянието. Теория и практика в условията на преход към пазарно стопанство в България”, УНСС, катедра “Икономикс”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2004 г.

 

 • Tрифонова, С., “Резултати от функционирането на паричния съвет в България”, Университет за национално и световно стопанство, Научни трудове 2001, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2001.

 

2. Научни студии и статии    

 

 • Tрифонова, С., “Бюджетиране на краткотрайни активи за целите на финансово-кредитната политика”, сп. “Български счетоводител”, бр. 8/2008, Издава “Счетоводна къща” ЕООД към ССБ, София, 2008 г. /http://www.accounterbg.com/

 

 • Tрифонова, С., „Развитие на депозитния пазар в България”, сп. “Финанси и право”, кн. 05/2008, Изд. “Труд и право”, София, 2008 г. /http://www.trudipravo.bg/.

 

 • Tрифонова, С., “Теория и практика на финансовите престъпления”, сп. “Български счетоводител”, бр. 5/2008, Издава “Счетоводна къща” ЕООД към ССБ, София, 2008 г. /http://www.accounterbg.com/

 

 • Трифонова, С., “Европейската централна банка – правна рамка, функциониране и провеждане на единната европейска парична политика”, сп. “Право без граници”, бр. 1-4/2006, Изд. ЕТ “Езар – Митко Иванов”, София, 2006 г.

 

 • Трифонова, С., “Управление на ликвидния риск от банките чрез Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS”, сп. “Български счетоводител”, бр. 21/2005, Изд. “Счетоводство и контрол” ООД, София, ноември 2005 г. /http://www.accounterbg.com/

 

 • Трифонова, С., “Основни промени в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките и Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките”, сп. “Финанси и право”, кн. 04, април 2005, Изд. “Труд и право”, София, 2005 г. /http://www.trudipravo.bg/.

 

 • Трифонова, С., “Кредит отпуснат, кредит приет”, сп. “Мениджър”, брl. 11, (73), Ноември 2004 г. /http://www.manager.bg/.

 

 • Трифонова, С.,“Съвременни предизвикателства пред българската икономика – нови подходи за тяхното разрешаване”, Бюлетин на Съюза за стопанска инициатива, Консултативен съвет, Послеслов към книгата “Паричната политика като изкуство на баланса” с автор проф. Румен Георгиев, София, май 2004 г.

 

 • Трифонова, C., “Предизвикателствата пред българската икономика и необходимостта от ново споразумение с МВФ”, сп. “Финанси и право”, кн. 09/2004, Изд. “Труд и право”, София, 2004 г. /http://www.trudipravo.bg/.

 

 • Трифонова, С., “Роля и функциониране на Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS”, сп. “Финанси и право”, кн. 07/2004, Изд. “Труд и право”, София, 2004 г. /http://www.trudipravo.bg/.

 

 • Трифонова, С., “Отговорности на централната банка при прилагането на Основните принципи на системно важните платежни системи”, сп. “Банки.Инвестиции.Пари”, бр. 02/2004, Издава “Е-21” АД, София, 2004 г. /http://www.bip-bg.com/.

 

 • Трифонова, С., “Eфективност на системата на паричен съвет в процеса на интеграция към Европейския паричен съюз”, сп. “Банки. Инвестиции. Пари”, бр. 2, София, 2002 г. /http://www.bip-bg.com/.

 

 • Трифонова, С., “Основни зависимости в счетоводния баланс и тяхното значение за финансовото състояние на предприятието”, сп. “Данъчна практика. Баланс. Финанси на фирмата”, Брой 7, Изд. Счетоводна къща Аскана, София, 1999 г.

 

 • Трифонова, С., “Показатели за пазарната стойност на публичното дружество в условията на паричен съвет”, сп. “Български счетоводител”, брой 13, Издава “Счетоводна къща” ЕООД към ССБ, София, 1998 г. /http://www.accounterbg.com/

 

 • Трифонова, С., “Функциониране на търговете в условията на приватизация”, сп. “Икономическа мисъл”, кн. 3/1997 г., Изд. на Икономически институт на БАН, София, 1997 г. /http://www.iki.bas.bg/.

 

3. Научни доклади към международни и национални научни конференции

 

 • Trifonova, S., “Capital markets’ development and globalization in the new EU member states: the case of Bulgaria”, European Economics and Finance Society (EEFS) 2008 Conference on “Globalised Labor & Capital Markets, National Resources and Shifts in Economic Power”, May 19 - 22, 2008, Prague, Czech Republic (in English original) /http://www.eefs.eu/.

 

 • Трифонова, С., “Система за вътрешен контрол в банките. Банковата информационна система и ролята й за превенция на изпирането на пари”, Доклад към Юбилейната международна научна конференция на тема “Теория и практика на финансовите престъпления”, 29 – 30 ноември 2007 г., Университетско издателство “Стопанство”, София, 2008 г.

 

 • Trifonova, S., “Interest rates convergence to the Euro area: empirical evidence from Bulgaria in its run-up to the EMU accession”, Paper for the International Scientific Conference of the European Economics and Finance Society (EEFS), held in the University of National and World Economy, Sofia, 31.05.2007 – 3.06.2007 (in English original) /http://www.eefs.eu/.

 

 • Trifonova, S., “Role of World Bank for Achieving Sustainable Development”, Paper for the International Conference on Sustainable Development, University of National and World Economy, Sofia, October 2007, (in English original).

 

 • Трифонова, С., “Присъединяването на България към Еврозоната с режим на паричен съвет”, Доклад към международната научна конференция “Интеграция на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС”, Катедра „МИО и бизнес”, УНСС, София, Октомври 2007 г.

 

 • Trifonova, S., “Implications of the ECB’s monetary policy for the money market interest rates: the case of Bulgaria”, Global Business & Economics Anthology, Selected Papers 2006 Business & Economics Society International Conference, July 15 - 17, 2006, Florence, A publication of the Business & Economics Society International, Vol. 1, December 2006 (in English original).

 

 • Trifonova, S., “Financial Globalization – Determinants and Implications”, Paper submitted at the International Conference Global Economy As A Determinant of Business Performance Improvement”, Faculty of Economics, University of Nish, Serbia and Montenegro, October 19, 2006, Nish, Serbia and Montenegro (in English original).

 

 • Trifonova, S., “The role of stress-testing in the modern management of market risk: the experience of Bulgaria”, Book of Proceedings from the Conference on “Managing and Modelling of Financial Risks”, VSB-Technical University-Ostrava, Czech Republic, September 6 - 7, 2006 (in English original).

 

 • Trifonova, S., “The Process of European Economic Convergence”, Proceeding from the conference “Integration Processes in Europe”, Ekonomske Teme, Nish, 2005, Year XLIII, Vol. 1-2, Book II, YU ISSN 0353-8648, Faculty of Economics, University of Nish, Serbia and Montenegro, 2005 (in English original).

 

 • Trifonova, S., “The oversight of payment systems: analytical framework and Bulgarian experience in the context of European integration”, Accounting and Control Development in context of the European Integration, International Conference, May 19 – 20, 2005, Zhytomyr-Kramatorsk, Ukraine, 2005 (in English original).

 

 • Trifonova, S., “The capital market in Bulgaria under the conditions of the currency board system”, Economic Policy Institute, International conference “Challenges to the financial sector in candidate/acceding countries in the context of the internal market acquis”, under the auspices of the “2003 PHARE Small Projects Programme” (Budget line B7-030), Sofia, April 7 – 8, 2005 (in English original).

 

 • Трифонова, С., “Паричната политика на БНБ в процеса на присъединяване към Еврозоната”, Scientific and Technical Unions-Varna, Fifth International Scientific Conference “Investments in future-2005”, Proceedings, ISBN 954-90919-8-8, October 20 - 22, Varna, Bulgaria, 2005.

 

 • Трифонова, С., “Финансиране на инвестиционни проекти чрез Програма САПАРД  на Европейския съюз”, Доклад към Четиринадесети международен симпозиум “ЕКОЛОГИЯ 2005”, Под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов, 13 – 17 юни 2005 г., Бургас, 2005 г., Научни статии, Том III, Част 2, ISBN 954-9368-07-6, Издава “Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, 2005 г.

 

 • Трифонова, С., “Балансово-резултатният анализ за целите на съвременното банково управление”, Доклад към Трета научна конференция “Съвременни управленски практики III”, Бургаски свободен университет, Бургас, 18 – 20 февруари 2005 г.

 

 • Трифонова, С., „Ролята на Европейската централна банка за създаването на единен европейски пазар на финансови услуги”, Сборник доклади от научната конференция “Интеграция на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС”, Катедра „МИО и бизнес”, УНСС – София, 14 октомври 2005 г.

 

 • Трифонова, С., “Особености на паричната статистика в България – теоретични подходи и  емпирични потвърждения”, Сборник доклади от научната сесия “Теоретични аспекти на икономическите изследвания”, Стопанска академия “Д. А.  Ценов”, Клуб на асистентите и докторантите, Академично издателство “Ценов”, Свищов, България, 2005 г.

 

 • Трифонова, С., “Развитието на националната платежна система в процеса на присъединяване към Икономическия и паричен съюз”, Сборник доклади от международна научна конференция под патронажа на Георги Първанов, Президент на Република България, на тема “Европейската интеграция на България: уроци и предизвикателства”, 10 – 11 ноември 2004 г., Университетско издателство “Стопанство”, София, 2005 г.

 

 • Трифонова, С., “Икономическата политика и политиката за опазване на околната среда на българското правителство в процеса на присъединяване към Европейския съюз”, Сборник доклади от Тринадесети международен симпозиум “ЕКОЛОГИЯ 2004”, 7 - 11 юни 2004 г., Бургас, Научни статии, Част 2, ISBN 954-9368-04-1, Издава „Наука Инвест ЕООД – клон Бургас”, 2004 г.

 

 • Трифонова, С., “Приложение на балансово-резултатния анализ в стратегическото банково управление”, Сборник доклади от международна научно-практическа конференция Съвременни управленски практики”, Университет за национално и световно стопанство, Катедра „Управление”, 8 – 10 октомври 2004 г., Банкя.

 

 • Трифонова, С., “Предизвикателства пред създаването на единен европейски капиталов пазар”, Сборник доклади от международна научна конференция Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период”, 22 октомври 2004 г., Университетско издателство “Стопанство”, София, 2004 г.

 

 • Трифонова, С., “Конкурентоспособното висше образование по финанси в ерата на глобализацията”, Доклад към международен семинар “Образование за всеки”, Министерство на образованието и науката, Национален институт за обучение, Шуменски университет Епископ Константин Преславски”, Център за педагогически изследвания, Варна, 5 – 9 юли 2004 г.

 

 • Trifonova, S., “Role of Internet and E-commerce Strategies for Corporate Strategic Management”, Proceeding from the conference Management Challenges in New Situation, Ekonomske Teme, Nish, Year XLII, Vol. 1-2, 2004, YU ISSN 0353-8648, Faculty of Economics, University of Nish, Serbia and Montenegro, 2004 (in English original).

 

 • Трифонова, С., „Развитие на банковата система в условията на паричен съвет в България”, Сборник доклади от Трети международен симпозиум “ИКОНОМИКА & БИЗНЕС 2004. Икономическо развитие и растеж”, 13 - 17 септември 2004 г., Бургас, Научни статии, ISBN 954-9368-06-8, Издава „Наука Инвест ЕООДклон Бургас”, 2004 г.

 

 • Трифонова, С., “Влияние на паричния съвет в България върху развитието на пазара на труда”, Сборник доклади “Трудът и неговата защита през XXI век”, Юбилейна международна научна конференция, 29 май 2003 г., София, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2003 г.

 

 • Трифонов, Т., С. Трифонова, Еволюция на анализа на капиталовата структура в светлината на неокласическия икономикс”, УНСС, Финансово-счетоводен факултет, “50 години Финансово-счетоводен факултет при Университета за национално и световно стопанство. Юбилейна международна научна конференция 3 – 4 юни 2002 г.”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2003 г.

 

 • Trifonova, S., “Bulgarias Progress in Environment Protection Towards EU Accession”, UWE 2002 ConferenceEnvironment Protection & Health - what can UWE do in 21st century”, Croatian Association of University Women, October 11 – 13, 2002, Dubrovnik, Croatia, Conference Proceedings on Multi-media CD (in English original).

 

 • Трифонова, С., “Капиталова структура на фирмата в условията на паричен съвет”, Сборник доклади от Втора международна научно-практическа конференция “XXI век и предизвикателствата пред мениджмънта”, III и IV секции, Университетско издателство Икономически университет – Варна, Варна, 2000 г.

 

 

 

 

2. Контакти

Доц. д-р Силвия Трифонова

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София

Финансово-счетоводен факултет

Катедра „Финанси”

 

Служебен адрес:       1700 София, Студентски град „Христо Ботев”, ул. „8-ми декември”

Факс:                          + 359 2 962 39 03

Тел.:                           + 359 2 8195 241 s

E-mail:                       silvia_trif@yahoo.com

silvia_trif@unwe.acad.bg