Начало   Лична информация   Публикации   Научни изследвания  
Университети Седма Рамкова Програма (7РП) Снимки Полезни връзки
       
Силвия Трифонова

 

Начало

Доц. д-р Силвия Трифонова работи като преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Има богат преподавателски, научноизследователски и практически опит във финансовата сфера.

Като университетски преподавател д-р Силвия Трифонова преподава учебните дисциплини “Международни финанси”, „Международни финансови организации”, “Банково дело”, “Парична теория и парична политика”, “Управление на банковия риск”, „Европейска монетарна и финансова интеграция” и др. Водила е също лекционни курсове по „Корпоративни финанси”, „Фондови борси”, „Банков мениджмънт”, „Публични финанси” и др. Участвала е в програми на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, Нов български университет (НБУ), София и др.

Доц. д-р Силвия Трифонова е национално контактно лице по Седмата рамкова програма (7РП) на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационнни дейности, специфична програма „Капацитети”, подпрограма “Наука в обществото”. Заместник-декан е по международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Тя също е научен ръководител и координатор на Съвместната магистърска програма по „Европейски бизнес и финанси”, установена между Университета „Нотингам Трент”, Великобритания и УНСС, София. Програмата стартира от учебната 2007/2008 година и се преподава изцяло на английски език.

Доц. д-р Силвия Трифонова има множество научни специализации като гост-учен и следдокторски изследвания във водещи чуждестранни университети и научни институти, сред които в Университета “Екол Политехник” (Ecole Polytechnique), Париж, Франция (1996 г.), Атинския Университет (University of Athens), Атина, Гърция (1998 г.), Университета в Кеймбридж (University of Cambridge), Кеймбридж, Великобритания (2000 г.), Института за световен икономикс в Кил (Kiel Institute for World Economics), Кил, Германия (2006 г.) и др. Посещавала е и Държавния университет – Висша школа по икономика (State University - Higher School of Economics), Москва, Русия (2007 г.), Университета „Нотингам Трент” (Nottingham Trent University), Нотингам, Великобритания (2006 г.), Университета „Йедитепе” (Yeditepe University), Истанбул, Турция (2002 г.), Университета на Ниш (University of Nish), Ниш, Сърбия (2008 г.), Икономическия университет (University of Economics), Прага, Чешка република (2008 г.) и др.

Била е стипендиантка на Министерството на образованието и науката на Република България, Британския съвет в България, Фондация “Отворено общество”, София, Фондация “Екол Политекник”, Париж, Франция, Фондация „Атанас Буров”, София и др. Номинарана е от Фондация „Еврика” за награда за постижения в науката за нейния разработен дисертационен труд на тема „Паричен съвет – състояние и перспективи” през 2001 г.

Тя участва активно в редица международни и национални научноизследователски и практико-приложни проекти. Ръководител е на научноизследователски проекти по проблемите на централното банкерство, паричната политика, платежния баланс, международните финанси и др.

Член е на Българската макроикономическа асоциация (БМА), София, Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ), Международната асоциация на университетските жени, Клуба на стипендиантите „Буров”, както и на работни групи, комитети и комисии.

Доц. д-р Силвия Трифонова има богат практически опит във финансовия сектор. Работила е в Софийска Фондова Борса като експерт в областта на паричните и капиталовите пазари, София (1994-1995 г.), в Спестовна банка (Caisse des Dеpots et Consignations), Департамент за икономически анализи и прогнози, Париж, Франция (1996 г.), в Българска народна банка (БНБ), Дирекция „Банкова политика”, отдел “Надзор на платежните системи” (2003 г.), София, в „Пъзел консултинг” ЕООД, София и др. Участва в изготвянето и консултирането по разработването на инвестиционни проекти, бизнес и финансови планове, маркетингови и стратегически планове, анализи и профили на дружества и др.

Доц. д-р Силвия Трифонова има множество научни публикации. Тя е автор е на учебниците „Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция” (2006 г.), “Паричен съвет, банкова система и финансово развитие”, (2002 г.), “Пари и банки”, (2003 г.), “Лауреати на Нобелова награда по икономика (1969-2002 г.)”, (2004 г.), “Финансов анализ на фирмата”, 1 и 2 част, (2001 г.), “Корпоративни финанси”, (1999 г.). Има издадени и редица научни статии и студии.

Участвала е в над 60 научни конференции в страната и в чужбина с научни доклади по проблемите на международните финанси, банковото дело и банковия мениджмънт, монетарния икономикс, финансовите пазари, управлението на риска, Европейската общност, публичните финанси и др.